Adatkezelési Tájékoztató


Tartalomjegyzék:


1. A dokumentum célja 

2. Fogalmak 

3. Az adatkezelő
4. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok
4.1. Kapcsolatfelvétel
4.2. Ingatlant kereső ügyfelek adatai
4.3. Ingatlant eladó ügyfelek adatai
4.4. Ingatlant bérbeadó ügyfelek adatai
4.5. Egyéb adatkezelések
5. Az adatok megismerésére jogosultak köre
5.1. Adatfeldolgozók
5.2. Adattovábbítások
6. Adatbiztonsági intézkedések
7. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

1. A dokumentum célja

A Flat Home Ingatlan (továbbiakban Adatkezelő) üzletvitele során természetes személyek (továbbiakban Érintett vagy érintettek) személyes adatait kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban Rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) összhangban.Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


2. Fogalmak

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műve-letek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


3. Az adatkezelő

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések tekintetében az adatok kezelője:
Cégnév: Izer Péter E.V.
Cégjegyzékszám: 55767392
Cím: H-8360 Keszthely, Fáy András utca 11/A 2/1.
Telefonszám: +36306413499
E-mail: info@flathomeingatlan.com

Az Adatkezelő honlapjának naplózása
Adatkezelő honlapja: www.flathomeingatlan.com
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: anonimizált IP cím
Az adatkezelés célja: statisztika készítés
Adattovábbítás: google.com
Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása
Adatfeldolgozók: nem releváns
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs következménye
Külső szolgáltatók naplózással összefüggő adatkezelése: személyes adatokat nem érint
Az Adatkezelő honlapjának cookie-kezelése
Adatkezelő honlapja nem használ cookie-kat.


4. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok

4.1. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő az ingatlant kereső, illetve értékesíteni vagy bérbe adni kívánó személyek számára lehetőséget biztosít, hogy a weboldalon elhelyezett űrlap használatával vagy közvetlenül a saját levelezőrendszerén elküldött levéllel emailen, valamint telefonon keresztül felkeresse az Adatkezelőt.

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, szerződést megelőző egyeztetések
Személyes adatok: Személyes azonosításra alkalmas információ: név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 5 év
Adatfeldolgozó: Webnoode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
Switzerland. (e-mailen és honlap esetén történő megkeresés esetén, 

Adattovábbítás: Nem történik

Adatfeldolgozó: Webnoode AG

Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich

Tevékenység: E-mail és honlap szolgáltatás

Tájékoztató: https://www.webnoode.com//

4.2. Ingatlant kereső ügyfelek adatai

Annak érdekében, hogy az ingatlant kereső Ügyfél (az Érintett) számára az Adatkezelő biztosítsa a kiválasztott ingatlan megtekintését, az Ügyfélnek egy megtekintési nyilatkozatot szükséges kitöltenie. E nyilatkozat biztosítja egyrészt az Adatkezelő üzleti tevékenységét, illetve a későbbi lehetséges szerződés előkészületét szolgálja.
A következő lépésként, amennyiben az Ügyfél megtalálta a számára kedvező paraméterekkel bíró, elvárásainak megfelelő ingatlant, úgy megtörténik az ajánlatadás. Ha az Ügyfél részéről igényként felmerül a hitelügyintézés, úgy az Adatkezelő az Érintett kérésére a szerződéses előkészületek keretén belül megteszi a lépéseket. Továbbá az Érintett további kérése esetén ügyvédet javasol és szükség szerint közvetít. Az ügyvéd, mint külön adatkezelő jelenik meg a tranzakcióban. A folyamatot a szerződéskötés zárja.

Adatkezelés célja: Megtekintési nyilatkozat,
Személyes adatok: név, cím, születési idő, születési hely, születési név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés, Szerződéskötés elmaradása esetén 1 éven belüli selejtezés
Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatkezelés célja: Árajánlat
Személyes adatok: név, cím, születési idő, születési hely, születési név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés, Szerződéskötés elmaradása esetén 1 év
Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatkezelés célja: Hitelügyintézés
Személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szig. szám, lakcímkártya, bankszámlaszám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés
Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Az adott folyamatban érintett Ügyvéd számára a hitelügyintézés céljából

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és teljesítése
Személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szig. szám, lakcímkártya
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés
Adatfeldolgozó: Papír alapon az Adatkezelő irodájában elkülönítve, Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatkezelés célja: Birtokbaadási jegyzőkönyv készítése
Személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szig. szám, lakcímkártya
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés, 

Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatfeldolgozók:
Név: Webnoode AG.
Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
Tevékenység: E-mail és honlap szolgáltatás
Tájékoztató: https://www.webnoode.com//Adattovábbítás címzettjei:
Név: Ügyvéd
Székhely: Adott tranzakció függvénye
Tevékenység: Ügyvédi tevékenység nyújtása
Tájékoztató: N/A


4.3. Ingatlant eladó ügyfelek adatai

Az ingatlant értékesíteni kívánó Ügyfelek adatait a szerződés előkészítéséhez, szerződéskötéshez és annak teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységei során az Adatkezelő az alábbi célokkal, jogalappal és módon kezeli a megjelölt személyes adatokat:

Adatkezelés célja: Árajánlat
Személyes adatok: név, cím, születési idő, születési hely, születési név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés, Szerződéskötés elmaradása esetén 1 éven belüli selejtezés
Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és teljesítése
Személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szig. szám, lakcímkártya
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés
Adatfeldolgozó: Papír alapon az Adatkezelő irodájában elkülönítve, Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatkezelés célja: Birtokbaadási jegyzőkönyv készítése
Személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szig. szám, lakcímkártya
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés
Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)
Adattovábbítás: Nem történik

Adatfeldolgozók:
Név: Webnoode AG

Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
Tevékenység: E-mail és honlap szolgáltatás
Tájékoztató: https://www.webnoode.com//

4.4. Ingatlant bérbeadó ügyfelek adatai

Az ingatlant bérbe adni kívánó Ügyfelek adatait a szerződés előkészítéséhez, szerződéskötéshez és annak teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységei során az Adatkezelő az alábbi célokkal, jogalappal és módon kezeli a megjelölt személyes adatokat:

Adatkezelés célja: Árajánlat
Személyes adatok: név, cím, születési idő, születési hely, születési név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés, Szerződéskötés elmaradása esetén 1 év
Adatfeldolgozó: Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)

Adattovábbítás: Nem történik

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és teljesítése
Személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szig. szám, lakcímkártya
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
Adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylatként tárolva 5 + 1 éven belüli selejtezés (a szerződést felbontásától számítva)
Adatfeldolgozó: Papír alapon az Adatkezelő székhelyén elkülönítve, 

Webnoode AG (e-mailen keresztüli ügyintézés esetén)

Adattovábbítás: Nem történik

Adatfeldolgozók:
Név: Webnoode AG
Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich.
Tevékenység: Email és honlap szolgáltatás
Tájékoztató: https://www.webnoode.com//


Adattovábbítás címzettjei:
Név: Webnoode AG
Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
Tevékenység: Email és honlap szolgáltatás
Tájékoztató: https://www.webnoode.com//


4.5. Egyéb adatkezelések

Az Adatkezelő a tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


5. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. Az Adatkezelő szervezetén belüli, személyes adatokhoz való hozzáférést a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje szabályozza az egyes munkakörökhöz kapcsolva.


5.1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az egyes adatkezelési célok elérése érdekében és üzletszerű gazdasági tevékenységének elősegítése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek ("Adatfeldolgozók") az adatkezelést az Adatkezelő utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.

Az Adatkezelő részére, az e tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekben az adatkezelési tevékenységeknél feltűntetett adatfeldolgozók vesznek részt.


5.2. Adattovábbítások

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólagosan a hitelügyintézési folyamatban az Ügyfél kérésére továbbítja a kijelölt Ügyvéd számára, aki a saját hatáskörében végzi az adatkezelési tevékenységét. Egyéb eseteben az Adatkezelő nem teszi - az Érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezettség, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót/külső szolgáltatót (futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Érintett adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, melyre őt jogszabály vagy határozat kötelezi.


6. Adatbiztonsági intézkedések

Az informatika rendszer működésének biztonsága, az információ minden formája bizalmasságának, sértetlenségének és szükséges mértékű rendelkezésre állásának biztosítása a cég alapvető üzleti érdeke, melyet a vállalati küldetés megfogalmazásban is rögzített.
Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő hozzáférésvezérléssel korlátozza. Az adatbiztonságot szolgálják az Adatkezelő által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.


7. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy korlátozását,
  • joga van az adathordozhatósághoz,
  • visszavonhatja hozzájárulását,
  • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Kérelmével, vagy ha a személyes adataival kapcsolatos adatkezeléssel bármilyen problémája, kérdése vagy panasza merül fel, az Érintett az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat az info@flathomeingatlan.com email címre küldött elektronikus levél útján.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ha az Érintett elégedetlen azzal, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a saját adatvédelmi hatóságánál, Magyarország közigazgatási területen az illetékes hatóság adatai:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu